Hướng dẫn lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chuẩn cho lĩnh vực cafe, nhà hàng, quán ăn, karaoke, bida

Mục tiêu: nắm được số liệu báo cáo kinh doanh để phục vụ cho công tác quản lý & có những quyết sách kinh doanh nhanh hơn, chuẩn hơn.

Để xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vào menu Thu chi tiền >> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhìn phía tay trái để chọn khoảng thời gian sau đó nhấn tìm kiếm.
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho lĩnh vực F&B
Giải thích các thuật ngữ của báo cáo kết quả kinh doanh:
- Doanh thu bán hàng: tổng doanh thu hàng hóa (doanh thu gộp).
- Thành phẩm: doanh thu từ các món được định nghĩa là Thành phẩm.
- Hàng hóa: doanh thu từ các món được định nghĩa là Hàng hóa.
- Giảm giá hàng hóa: bán hàng giảm giá theo món sẽ được nhóm ở đây.
- Giảm giá hóa đơn: bán hàng giảm giá bill (giảm giá cả hóa đơn) sẽ được nhóm ở đây.
- Phí dịch vụ: là trường phí dịch vụ trong phần mềm (ví dụ: đó là tiền phụ thụ ngày lễ, phụ thu âm nhạc...).
- Thu tiền khác: là những khoản thu tiền ngoài tiền bán hàng, việc này được thực hiện ở nghiệp vụ Thu tiền với phân loại là Thu tiền khác.
- Chênh lệch vật tư/hao hụt: là phần thất thoát (chênh lệch) khi thực hiện cân chỉnh kho & xuất hủy hàng (hàng hỏng, hàng không phù hợp) = xuất kho điều chỉnh (nghiệp vụ trong kiểm kê hàng hóa) + xuất kho Tiêu hao (thực hiện trong nghiệp vụ xuất kho).
- Giá vốn hàng bán = giá vốn * số lượng hàng đã bán ra. Để hiểu rõ về giá vốn cần đọc kỹ tài liệu này: Quản lý kho hàng nhập xuất tồn hàng hóa, giá vốn hàng bán, kiểm kê hàng hóa.
Cách tính giá vốn hàng bán click chuột
- Các khoản chi phí quản lý kinh doanh: là tập hợp tất cả chi phí được nhập vào phần mềm, xem chi tiết ở đây để hiểu về bản chất hotro.dantrisoft.com/2018/12/nghiep-vu-quan-ly-cac-loai-chi-phi.html